ENFs generalforsamling tirsdag 3. mars 2015

Kjære medlem i ENF,

Generalforsamling i ENF for foreningsåret 2014 avholdes tirsdag 3. mars 2015, kl. 19.00 (registrering fra kl. 18.45). Sted: Nygaards Bataljons hovedkvarter, Wolffs gate 11, Møhlenpris.
Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Valg av styre, valgkomité og revisor
  7. Innkomne forslag

Medlemmer av foreningen har fått tilsendt innkalling, årsberetning og regnskaper
pr e-post eller brev.

Nygaards Bataljons sjef 2015, Øyvind Tombre, vil være tilstede på generalforsamlingen. Stemmerett har kun de som betalte sin kontingent for forrige foreningsår innen 31.12.14.

Antrekk: Pent med hederstegn.
Vel møtt!

Med beste nygaardshilsen
S t y r e t