Lover

Lover for Eldre Nygaardsgutters forening

I          Navn og formål

§ 1        Navn og formål
Foreningens navn er Eldre Nygaardsgutters Forening (forkortet ENF). Foreningens formål er å knytte eldre Nygaardsgutter sammen i felles interesse til støtte for Nygaards Bataljon, uten å gripe inn i Bataljonens virksomhet.

II         Medlemskap og æresmedlemskap 

§ 2       Medlemskap
Enhver som har vært medlem i Nygaards Bataljon kan bli medlem av foreningen. Styret kan i særlige tilfeller oppta andre som medlem.

§ 3       Æresmedlemskap
Medlem som på særlig fortjenstfullt vis og over tid har nedlagt betydelig arbeid til gagn for foreningen og Nygaards Bataljon, kan utnevnes til æresmedlem.

Forslag på kandidat må fremsettes i skriftlig og begrunnet form til styret. Minst tre medlemmer må undertegne forslaget. For innvilgende vedtak kreves tilslutning fra samtlige styremedlemmer.

Vedtak om utnevnelse offentliggjøres i forbindelse med feiring av Nygaards Bataljons stiftelsesdag. Det tildeles hederstegn og diplom.

III        Kontingent

§ 4       Kontingent
Foreningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette lavere sats eller kontingentfritak for yngre medlemmer.

IV        Generalforsamling

§ 5       Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Ordinær generalforsamling avholdes årlig og før første eksersisdag i Nygaards Bataljon.

Styret innkaller til generalforsamling. Innkalling skal skje per brev eller i skriftlig, elektronisk form. Innkallingen skal være datert og utsendes med minst 10 dagers varsel. Vedlagt innkalling skal følge saksliste, styrets årsberetning, årsregnskap og innkomne forslag.

Medlem som ønsker særskilte saker behandlet på generalforsamlingen må skriftlig fremsende sitt forslag til styret innen 31. desember.

§ 6       Stemmerett mv
Kun medlemmer av foreningen som har betalt sin kontingent for det foregående kalenderår før dette årets utløp, har stemmerett på generalforsamlingen. Stemmeretten er personlig og kan kun utøves ved personlig fremmøte.

Nygaards Bataljon ved Sjefen tilsendes innkalling og sakspapirer, og inviteres til å møte som observatør med talerett.

§ 7       Generalforsamlingens saksliste og gjennomføring
Foreningens formann er generalforsamlingens ordstyrer.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Valg av styre, valgkomité og revisor
  7. Innkomne forslag

§ 8       Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer. To av medlemmene velges av generalforsamlingen blant foreningens medlemmer og ett av styret blant de styremedlemmer som ikke står på valg på kommende generalforsamling. Valgkomiteen velger selv sin formann.

§ 9       Ekstraordinær generalforsamling
Dersom minst halvparten av styrets medlemmer, 20 medlemmer eller foreningens revisor krever det, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. I innkallingen skal det redegjøres for bakgrunnen for kravet og eventuelle vedtaksforslag. På ekstraordinær generalforsamling kan kun realitetsbehandles den sak som er angitt i det fremsatte kravet og i innkallingen. Forøvrig gjelder § 5 2. ledd og § 6.

V          Styret

§ 10      Styrevalg og sammensetning
Styret velges av generalforsamlingen. Styret består en formann og inntil seks styremedlemmer. Valgperioden for samtlige er to år. Formann og halvparten av styremedlemmene velges i partallsår, mens den andre halvparten av styremedlemmene velges i oddetallsår.

Styret konstituerer seg selv med en viseformann og andre verv som styret finner tjenlig.

§ 11      Styrets myndighet
Styret skal forestå foreningens administrasjon og daglige ledelse. Styret forvalter foreningens eiendeler og midler under ansvar til generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

VII       Lovendringer og oppløsning

§ 12      Lovendringer
Enhver forandring av disse lover krever 2/3-flertall på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for å bli vedtatt.

§ 13      Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan kun skje dersom to påfølgende generalforsamlinger med minst tre måneders mellomrom og med ¾-flertall bestemmer dette. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler og eiendeler Nygaards Bataljon.